Viete, ako sa dá zlegalizovať čierna stavba?

Nelegálne stavby, tzv. čierne stavby nie sú na našom území neznámy pojem. O čo konkrétne sa jedná? Prečítajte si, čo je potrebné spraviť skôr, ako sa rozhodnete pre výstavbu rodinného domu. Vyhnite sa pokute aj zbytočným byrokratickým úkonom.

2
5803
dokumenty potrebné k realizácii stavby
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels

Existujú prípady, že sa realizátor rozhodne začať s výstavbou napriek tomu, že stavba nie je písomne povolená stavebným úradom. Vtedy sa jedná o nelegálnu, tzv. čiernu stavbu.

Stavebný úrad môže na základe vlastného alebo cudzieho podnetu začať konanie.

Stavebný úrad vyzve vlastníka a v prípade, že nepredloží požadované podklady a preukáže sa rozpor, stavebný úrad rozhodne o odstránení stavby. Vlastník pozemku môže byť iný ako vlastník stavby, v takom prípade stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd, ktorý o veci rozhodne. Tieto prípady sa často riešia individuálne.

Skôr, ako sa začne s výstavbou, je potreba:

  • zaslať žiadosti na stavebný úrad
  • doložiť všetky prílohy a povolenia k stavbe domu
  • získať povolenie k výstavbe
Pokuta za čiernu stavbu

Čierna stavba je stavba bez stavebného povolenia. Vlastník takejto stavby porušuje stavebný zákon a tento čin je považovaný za trestný, preto ju stavebník musí zlikvidovať na vlastné náklady alebo dodatočne zlegalizovať. V tom lepšom prípade dostane pokutu, pretože realizovanie stavby bez stavebného povolenia je v rozpore so zákonom. Stavebný úrad môže uložiť pokutu až do výšky 33 193 €.

Zlegalizovanie čiernej stavby

Existuje však spôsob, ako čiernu stavbu dodatočne zlegalizovať? Áno. Je potrebné na základe vyžiadania stavebného úradu poskytnúť konkrétne dokumenty. Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby, aby do určitej lehoty preukázal a predložil doklady o tom, že stavba nie je v rozpore s verejným zákonom, cieľmi a zámermi územného plánovania či s osobitnými predpismi.

Čiernu stavbu je možné dodatočne legalizovať, treba však splniť všetky ustanovenia podľa stavebného zákona. Ak sa však chcete vyhnúť nepríjemnostiam, vopred dbajte na zaslanie žiadosti, ohlásenie stavby stavebnému úradu, na vybavenie stavebného povolenia, plánovanie výstavby v súlade s územným plánom. Nezabudnite ani na lehoty, pretože každý úrad má 30-dňovú lehotu na vybavenie vašej žiadosti.

Ako vybaviť dokumentáciu?

Je to rovnaký scenár ako v prípade, že sa jedná o poskytnutie dokumentov pred začatím stavby. Ak sa splnia všetky podmienky, úrad dodatočne povolí stavbu. Na vybavenie všetkých potrebných povolení a dokumentov je nutné vyhradiť si aspoň dva roky, pretože je nutné počítať s výrubovým, územným a stavebným konaním. Taktiež je potrebné získať súhlas od dotknutých osôb, akými sú napríklad susedia dotknutého pozemku či správcovia sietí. Tí musia povoliť napojenie stavby do sietí. Budete potrebovať taktiež vyjadrenie obce/mesta, aby ste mali doklad o súlade stavby s územným plánom.

Ako rozhodne úrad?

Stavebný úrad môže rozhodnúť o dodatočnom povolení stavby, ak sa preukáže, že vlastník nepovolenej stavby splnil všetky zákonom stanovené podmienky. Ak sa v konaní nepreukáže rozpor, úrad povolí stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby. Vlastník stavby musí však zaplatiť 150 € za podanie dodatočnej žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia.

Zbytočne sa preto nedostávajte do nepríjemných situácií a o výstavbe a potrebných dokumentoch sa vopred poraďte s odborníkmi.

Morena

2 KOMENTÁRE

  1. Vzhľadom na súčasný stav fungovania stavebných úradov, je výhodnejšie stavať bez riadneho stavebného povolenia. Pokuty sú len zlomok zákonom uvedenej výšky, asanačné rozhodnutie – nariadenie odstránenia stavby je utópiou. Verejný záujem je zatiaľ nešpecifikovaný pojem. Na dôvažok stojí za zamyslenie, či nie je výhodnejšie postaviť na cudzom pozemku a po 10 rokoch podať žalobu na vlastníka a získať pozemok vydržaním – náš prípad. Pozemok riadne zavedený v katastri nehnuteľností súd rozhodol v prospech vlastníka stavby a my sme museli ešte znášať súdne trovy. Pre rozhodnutie súdu vyjadrenie vlastníka stavby, že sa domnieval, že pozemok je jeho! Túto skúsenosťou, ako architekt projektant, poskytujem svojim klientom ktorí zvažujú rešpektovať či nerešpektovať stavebný poriadok, rozhodnutie súdu na požiadanie im poskytujem.

    • Mrzí nás situácia, v akej ste sa podľa vášho rozprávania ocitli. Zároveň sa, bohužiaľ, nemôžeme stotožniť s navádzaním ostatných ľudí na podobné konanie. Napriek všetkému veríme, že spravodlivosti môže byť učinené zadosť a podobných prípadov bude čoraz menej a menej.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto