Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: N

Najzákladnejšie pojmy s vysvetlením. Špecifické slovné spojenia, s ktorými sa stretávame zväčša pri riešení nehnuteľností. Zorientujte sa jednoduchšie v realitnom obchode. Pozrite, čo charakterizujú tieto slová, ktoré bežne nájdete v kúpnej zmluve.

0
12
elegantne oblečený muž biela sedačka
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels
Nájomné

– odplata, resp. protihodnota za užívanie veci na základe zmluvy. Nájomca na základe nájomnej zmluvy užíva vec vo vlastníctve prenajímateľa.

Nájomná zmluva

– zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju v dohodnutej dobe užíval.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

– žiadosť účastníkov právneho úkonu smerovaná katastrálnemu úradu, aby na základe uzatvorenej zmluvy zahájil konanie o povolení zápisu vkladu práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad je neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, záložnej zmluvy a každej zmluvy meniacej majetkovú podstatu, vlastníka, prípadne iné oprávnené osoby, či ťarchy.

Nebytový priestor

– miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené k iným účelom ako na bývanie.

Nebytový priestor rozostavaný

– miestnosť alebo súbor miestností kolaudovaný ako nebytový priestor určený k inému využitiu ako pre potreby bývania, pokiaľ je rozostavaný v dome s bytmi a nebytovými priestormi, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už navonok uzatvorený obvodovými múrmi a strešnou konštrukciou.

Nedočerpanie

stav, kedy klient nevyužije možnosti čerpania celej čiastky podľa zmluvy.

Nehnuteľnosť

–  sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom /§119 Občianskeho zákonníka/, byty a nebytové priestory vymedzené ako jednotky podľa zákona o vlastníctve bytov.

Nehnuteľnosť z druhej ruky

– jedná sa o všetky nehnuteľnosti s výnimkou novostavieb predávaných priamo stavebníkom alebo developerom. Trh starších nehnuteľností.

Novostavba
  • novo postavená nehnuteľnosť predávaná prvým vlastníkom – stavebníkom alebo developerom (ako opak nehnuteľnosti z druhej ruky),
  • nová nehnuteľnosť do cca 5 rokov od kolaudácie (rozlíšenie z hľadiska veku nehnuteľnosti),
  • všeobecne „novo postavaný objekt“ ako odlíšenie od staršej zástavby na rovnakom mieste.

Vyznať sa v pojmoch je dôležité! Nahliadnite do sekcie Reality a prečítajte si viac o jednotlivých termínoch a slovných spojeniach z oblasti realitného obchodu.

Muž platiaci v hotovosti mladej žene
Photo by cottonbro on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto