Dnes je 13.apríla 2024, meniny má Aleš

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: B

Balkón 

– malá terasa vystupujúca z pôdorysu domu, zábradlie je nutné na 3 stranách.

Banková záruka

– slúži na zabezpečenie rizík vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov. V praxi vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určenej peňažnej čiastky podľa obsahu záručnej listiny, a to v prípade, ak tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo budú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

– majetok nadobudnutý niektorým z manželov v čase trvania manželstva, ktorý manželia vlastnia dohromady s výnimkou majetku získaného dedičstvom, darom, z reštitúcií, vecí osobnej povahy alebo majetok nadobudnutý jedným z manželov v súčinnosti so zmluvným zjednaním spísaným medzi manželmi.

Upravuje práva k majetku nadobudnutého v čase trvania manželstva a tento majetok sa považuje za majetok prislúchajúci do výlučného vlastníctva jedného z manželov. Majetok v BSM je v prípade zániku manželstva nutné vysporiadať.

Bonita klienta

– odhad schopnosti klienta splácať pôžičku; dobrú bonitu majú klienti s vysokým, stabilným a preukázateľným príjmom, majetní, s bezproblémovou platobnou históriou a naopak.

Budova

nadzemná stavba spojená so zemou pevným základom, ktorá musí mať najmenej dva uzatvorené samostatné úžitkové priestory (s výnimkou hál), je priestorovo sústredená a navonok uzatvorená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Za budovu je možné rozhodnutím vlastníka považovať tiež sekcie so samostatným vchodom, pokiaľ je samostatne označená číslom popisným a je tak stavebne technicky usporiadaná, že môže plniť samostatne základnú funkciu budovy.

Budova rozostavaná

– budova aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už zrejmé stavebno-technické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia. Pokiaľ jej doposiaľ nebolo pridelené číslo popisné alebo evidenčné, resp. u typu budovy, kde sa číslo popisné alebo evidenčné neprideľuje, pokiaľ na ňu doposiaľ nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

Byt

miestnosť alebo súbor miestností spĺňajúci svojim stavebným, technickým a funkčným usporiadaním požiadavky na trvalé bývanie, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený k bývaniu.

Byt rozostavaný

– miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením k bývaniu, pokiaľ je rozostavaný v dome s bytmi a nebytovými priestormi, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už navonok uzatvorený obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Byt vo vlastníctve

– byt vyčlenený ako jednotka podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Bytové družstvo (BD)

– družstvo, ktoré zaisťuje bytové potreby svojich členov. Jedná sa o právnickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľností a ktorá tieto nehnuteľnosti, najčastejšie ich časti v podobe bytov, prenajíma svojim členom.

Pôvodné družstvá fungovali ako stavebné, tzn. nehnuteľnosti postavili, niekedy aj svojpomocne (brigády členov družstva), po roku 1990 prevažuje kúpa budovy družstvom založeným nájomníkmi bytov v dome od štátu, obce či inej právnickej osoby v rámci tzv. „privatizácie bytového fondu“. Členský podiel v bytovom družstve je možné previesť.

Bytový dom

obytná budova s viacerými bytmi prístupnými z domovej komunikácie so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie, pokiaľ sa nejedná o rodinný dom.

Bytový dom, je stavba pre bývanie, v ktorej prevažuje funkcia bývania. Bytovým domom (ďalej len “dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Bytový fond

súhrn bytov na určitom území.

Kúpa domu za rozumnú cenu nemusí byť len sen. Prečítajte si tieto triky!

diár na rok 2021
Photo by Polina Kovaleva on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

beevam
noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 1x
  • 7x
  • 0x
  • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie