Dnes je 26.septembra 2022, meniny má Edita

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: D

Daň z nehnuteľnosti

– daň zaťažujúca vlastníkov nehnuteľností, platí sa každý rok, platcom je vlastník k 1. januáru daného roku, daňové priznanie sa podáva do 31. januára (iba raz, v ďalších rokoch finančný úrad zasiela iba šek), uhrádza sa do 31. mája (u väčších súm je druhá splátka k 30. novembru).

Daň z pridanej hodnoty

– jedná sa o daň, ktorú platca dane odvádza z každého výnosu (s výnimkami stanovenými zákonom) – tzv. daň na výstupe, v daňovom priznaní sa uskutoční odpočet dane uhradenej v rámci ceny tovaru alebo služieb dodávateľom – tzv. daň na vstupe, takže finančnému úradu sa odvedie rozdiel obidvoch súm (ak je rozdiel záporný, jedná sa o tzv. nadmerný odpočet, ktorý je finančným úradom, platcovi vrátený). Možno povedať, že sa jedná o zdanenie tzv. hrubej marže. Rovná sadzba dane je 20%.

Daň z príjmu

– daň zaťažujúca príjmy poplatníkov. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je 19% a 25% je tzv. milionárska daň, sadzba dane z príjmu právnických osôb je 22%.

Degresívne splatenie

– splátky sa časom znižujú. Na našom hypotekárnom trhu sa príliš neponúka ani nevyužíva.

Delikvencia

– skutočnosť, kedy existuje akákoľvek dlžná suma po termíne splatnosti.

Depozitum

– úschova, vklad v peňažnom ústave, u notára alebo advokáta.

Dlh

– povinnosť dlžníka (klienta) niečo plniť druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu, tzn. veriteľovi.

Dlhopis

– cenný papier vyjadrujúci dlžný záväzok emitenta voči každému vlastníkovi tohto dokumentu alebo cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej čiastky v menovitých hodnotách, vyplatenie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť. Dlhopisy, s výnimkou štátnych dlhopisov, sa vydávajú na základe štátneho povolenia.

Dlžník

– osoba povinná splatiť veriteľovi poskytnutú sumu.

Doba splatnosti

– zmluvne dohodnuté časové obdobie, po ktorého uplynutí musí dlžník veriteľovi vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vrátane príslušenstva.

Dočerpanie

-stav, kedy boli klientovi vyplatené všetky dohodnuté finančné prostriedky.

Dokumentárny akreditív

– štandardný bankový produkt zaisťujúci predávajúcim obdržanie kúpnej ceny a kupujúcim zaplatenie kúpnej ceny vtedy, keď predávajúci splní povinnosti uvedené v akreditíve.

Dohoda o prevode členských práv a povinností

– dohoda, na základe ktorej dôjde k prevodu členského podielu v bytovom družstve (vrátane práva nájmu družstevného bytu) z prevodcu na nadobúdateľa. K prevodu dôjde okamihom doručenia dohody bytovému družstvu, dohoda nepodlieha súhlasu orgánom bytového družstva.

Dražba

– verejný predaj, pri ktorom sa ponúka vec na kúpu väčšiemu počtu osôb. Táto vec je predaná udelením príklepu tomu, kto ponúkne viac, ak sa súčasne zaviaže, že splní podmienky pre tento predaj stanovené dražobnou spoločnosťou, ktorá ako jediná má oprávnenie verejnú dražbu vykonávať za účelom uplatnenia pohľadávky veriteľa.

Dražba dobrovoľná

– sa uskutočňuje na návrh vlastníka alebo inej osoby na základe zmluvného vzťahu s vlastníkom predmetu dražby (hnuteľné, nehnuteľné veci atď.). Navrhovateľom dražby môže byť aj osoba, ktorá je oprávnená s predmetom dražby hospodáriť na základe zmocnenia podľa zvláštneho právneho predpisu, napr. likvidátor alebo správca konkurznej podstaty.

Dražba nedobrovoľná

– sa uskutočňuje na návrh dražobného veriteľa. Dražobní veritelia sú podľa zákona veritelia, ktorých pohľadávky sú zaistené záložným právom, obmedzením prevodu nehnuteľnosti alebo právom zadržovacím. Dražba sa uskutočňuje aj v prípade, že pohľadávka dražobného veriteľa nie je potvrdená právoplatným súdnym rozhodnutím.

Dražobná zábezpeka 

– podmienkou účasti na dražbe je zloženie peňažných prostriedkov alebo bankovej záruky, ktorej výška a termín, do ktorého musí byť zložená dražobníkovi, určí dražobná vyhláška. Ak účastník dražby nevydraží predmet dražby, je dražobník povinný dražobnú istinu bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi.

Dražobná vyhláška

– vyhláška, ktorou dražobník vyhlási konanie dražby, je v nej uvedené, kto je dražobníkom, dátum a miesto konania dražby, popis predmetu dražby, o akú dražbu sa jedná, dátum a miesto konania prehliadok, najnižšie podanie, minimálne prihodenie, spôsob uhradenia ceny dosiahnutej vydražením, lehota pre zloženie dražobnej istiny podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi.

Dražobník

– osoba, ktorá organizuje a riadi dražbu, dražobníkom môže byť fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo tiež príslušný orgán štátnej správy.

Druhy pozemkov

– zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, záhrady, orné pôdy, chmeľnice, vinohrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty (lúky a pasienky), poľnohospodárske pozemky, lesné pozemky, vodné plochy.

Družstevný byt

– byt, ktorý je vo vlastníctve družstva a ku ktorému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvom v družstve právo nájmu.

Dom s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve

– budova, ktorá je na základe prehlásenia vlastníka domu rozčlenená ma samostatné bytové a nebytové jednotky podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kde sú vyčlenené spoločné časti domu a určený spoluvlastnícky podiel vlastníkov jednotiek na spoločných častiach domu a prípadne aj pozemku. Bytové a nebytové jednotky sú samostatne vedené na liste vlastníctva.

Nahradia virtuálne prehliadky tie fyzické? Prečítajte si článok o virtuálnej realite na realitnom trhu.

mladá žena platiaca za služby
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 1x
  • 7x
  • 0x
  • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie