Dnes je 02.júla 2022, meniny má Berta

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: P

P.A. (spôsob úročenia)

– per annum alebo ročne.

Parcela

– ohraničenie pozemku a celkový obraz, ktorý je geometricky a polohovo vymedzený a označený parcelným číslom.

Plomba

– označenie katastra pre meniace sa skutkové alebo právne vzťahy spojené s predmetnou nehnuteľnosťou (na nehnuteľnosti prebieha zmena v zápise).

Plávajúca podlaha

– interiérová podlahová krytina zložená z jednotlivých do seba špeciálnymi zámkami zapadajúcich lamiel, ktorá nie je pevne spojená ani s podkladom, ani so stenami miestnosti. Môže sa preto vplyvom rôznych podmienok (napr. teplota, vlhkosť) rozťahovať alebo zmršťovať („materiál pracuje“).

Nášľapná vrstva je drevená, častejšie však laminátová so vzorom imitujúcim drevo, dlažbu a pod.

Podielové spoluvlastníctvo

– spoluvlastníctvo k veci, pri ktorej každý spoluvlastník má určité práva a povinnosti vzhľadom k výške svojho podielu, najčastejšie vyjadrenej zlomkom. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkostí podielov, pričom prehlasovaní spoluvlastníci sa môžu obrátiť na súd v prípade ak ide o dôležitú zmenu veci. Pri predaji spoluvlastníckeho podielu majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo.

Podlahová plocha

– jedná sa o súčet podlahových plôch všetkých miestností a chodieb v interiéri budovy alebo bytu (plocha „od steny ku stene, od múru k múru“), tzn. vrátane plochy využitej napr. pre vstavané skrine. Pre účely výpočtu spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach budovy prináležiacich k bytovej či nebytovej jednotke sa ráta celková plocha jednotky bez lodžie.

Podlažie

– označenie úrovne stavby, pod úrovňou zeme sú podzemné podlažia, číslované zhora dolu (1.PP, prípadne i 2. a ďalšie PP), v úrovni terénu a vyššie sú nadzemné podlažia (v úrovni terénu 1.NP, o úroveň vyššie 2.NP atď.)

Podnájom

– na základe podnájomnej zmluvy a so súhlasom prenajímateľa nájomca prenecháva za úplatu podnájomníkovi bytovú jednotku, nebytovú jednotku, ich časť alebo celú nehnuteľnosť do užívania.

Pohľadávka

– predstavuje nárok veriteľa na plnenie dlhu zo strany dlžníka.

Poistenie založenej nehnuteľnosti

– u hypotekárnych úverov a úverov zo stavebného sporenia peňažný ústav vyžaduje okrem založenia nehnuteľnosti v prospech peňažného ústavu aj jej samostatné poistenie.

Poplatok

– finančná suma spojená s poskytnutím, vedením a správou úveru.

Poručiteľ

–  zomrelá osoba, ktorá zanechala majetok, ktorý je predmetom dedičského konania.

Poschodie

– označenie úrovne stavby, pod úrovňou zeme je suterén, v úrovni terénu je prízemie, o úroveň vyššie je 1. poschodie, ďalej 2. poschodie atď. – v odborných, technických textoch sa používa skôr pojem podlažie.

Potvrdenie

– doklad o prevzatí finančnej čiastky.

Pozemok

– je individualizovaná časť zemského povrchu bez ohľadu na substrát (poľnohospodárska pôda, zastavaná plocha, vodné toky a pod.) a je to časť poľnohospodárskeho povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnosprávnej jednotky alebo katastrálneho územia hranicou vlastníckou, držby, druhov pozemkov, popr. rozhraním spôsobu využitia pozemku.

Poznámka

– jedná sa o typ zápisu do katastru nehnuteľností. Poznámky sú úkony katastrálneho úradu, ktoré sú určené k vyznačeniu skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa k nehnuteľnosti alebo osobe a ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva.

Právna subjektivita

– spôsobilosť mať práva a povinnosti. Je právom priznaná možnosť subjektov (fyzických a právnických osôb) byť nositeľom práv a povinností. Rozlišujeme spôsobilosť mať práva a povinnosť – vzniká narodením a zaniká smrťou a spôsobilosť na právne úkony – vzniká dovŕšením plnoletosti.

Právnická osoba (PO)

– osoba (napr. obchodná spoločnosť, združenie s právnou subjektivitou, obce a pod.), ktorá má spôsobilosť k právnym úkonom, odo dňa účinnosti zápisu do registra, do ktorého sa zapisuje, pokiaľ zvláštny zákon neurčí inak.

Prieskum trhu

– jedna z najpodstatnejších súčastí trhu s nehnuteľnosťami. Odborné poradenstvo developerským spoločnostiam alebo rada pre bežného kupujúceho.

Prehlásenie vlastníka

– jednostranný právny úkon vlastníka domu vložený na kataster nehnuteľností, ktorým sa v dome vyčleňujú jednotky podľa zák. č. zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Progresívne splácanie

– splátky časom rastú. Na našom hypotekárnom trhu sa príliš neponúkajú ani nevyužívajú.

Prenájom

– na základe nájomnej zmluvy prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi bytovú jednotku, nebytovú jednotku či inú nehnuteľnosť do užívania (napr. byt v osobnom vlastníctve).

Predkupné právo

– právo prednostnej kúpy. Oprávnený má právo, aby mu bola vec pred predajom ponúknutá na kúpu. Ponuka musí obsahovať identifikáciu nehnuteľnosti a cenu za ktorú sa bude predávať ak si neuplatní predkupné právo. Oprávnený má dva mesiace na prijatie ponuky a zaplatenie kúpnej ceny pri nehnuteľnostiach, pri hnuteľných veciach je lehota 8 dní.

Ak márne uplynie táto lehota, predkupné právo zaniká. Oprávnený, ktorého by vynechali z procesu prednostnej kúpy, sa môže súdne domáhať, aby mu nadobúdateľ ponúkol vec na predaj alebo mu zostane predkupné právo zachované. Predkupné právo vzniká na základe zákona (najmä v prípade podielových spoluvlastníkov) alebo na základe zmluvy. Právne je nevyužitie tohto práva napadnuteľné 3 roky – premlčacia doba.

Príslušenstvo úveru

– dohodnuté úroky a poplatky.

Pôda poľnohospodárska

– pôda určená k poľnohospodárskemu obrábaniu.

Čo preferujú mladé rodiny? Občianske vybavenie aj udržateľnosť.

bytovka s voľnými bytmi na predaj a prenájom
Photo by Athena on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 1x
  • 9x
  • 0x
  • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie

Warning: Constant WP_USE_THEMES already defined in /data/0/7/077898fe-a9e2-4dcf-9ec0-14e7b02511e6/beevam.sk/web/index.php on line 14