Darovacia zmluva na dom či byt. Ako previesť nehnuteľnosť?

Rozhodli ste sa svoju nehnuteľnosť darovať? Gratulujeme šťastnému obdarovanému😊 Pozrite sa s nami na správny postup.

0
288
muž so ženou si podávajú ruky pri podpise darovacej zmluvy
Photo by Shutterbug75 on Pixabay
Forma darovacej zmluvy

Prevod nehnuteľnosti možno uskutočniť aj na základe darovacej zmluvy, ktorá však musí mať písomnú formu. Darovacia zmluva musí obsahovať identifikáciu darcu a obdarovaného, predmet darovania. Musí byť riadne špecifikovaný, rovnako ako vyhlásenie darcu o tom, že darca obdarovanému bezplatne prenecháva dar a obdarovaný tento dar prijíma.

Na čo si dať pozor?

Darca je zo zákona povinný pri ponuke daru obdarovaného upozorniť na vady daru, o ktorých vie. Je ich vhodné aj zakomponovať do darovacej zmluvy, prípadne uviesť, že darcovi nie sú známe žiadne vady. Pokiaľ však dar má vady, na ktoré darca obdarovaného neupozornil, má obdarovaný právo dar vrátiť. Darovacia zmluva na byt či darovacia zmluva na dom sa často využíva v prípade bezplatného prevodu nehnuteľností v rámci rodiny. Treba však mať na pamäti, že ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, darca sa môže domáhať vrátenia daru.

Náležitosti darovacej zmluvy:
 • darovacia zmluva musí byť písomná, ak je jej predmetom nehnuteľnosť;
 • označenie zmluvných strán – kto je darca a obdarovaný, a to označením ich mena, priezviska, vrátane rodného priezviska, dátumu narodenia, rodného čísla a trvalého pobytu (takéto označenie je potrebné pre potreby katastrálneho úradu, ak darujete nehnuteľnosť);
 • označenie daru – samozrejme, je potrebné presne špecifikovať, čo sa daruje.

Pri nehnuteľnostiach je potrebné označiť:

 • katastrálne územie – obec,
 • okres,
 • register,
 • číslo parcely,
 • výmeru,
 • druh pozemku,
 • číslo LV,
 • súpisné číslo,
 • číslo bytu,
 • číslo poschodia,
 • číslo bytového vchodu.
mladý podnikateľ podpisuje darovaciu zmluvu na byt
Photo by geralt on Pixabay
 • Označiť je nutné aj spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach a zariadeniach domu, prípadne aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu, ak darujete len časť nehnuteľnosti;
 • ak darujete byt, prílohou zmluvy musí byť vyhlásenie správcu, že darca nemá nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

A ak svoju nehnuteľnosť neplánujete darovať, ale chcete ju predať, pozrite sa na 5 tipov, ako ju predať rýchlo a bez starostí.

Barbara

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto