Kedy nadobúda platnosť darovacia zmluva na pozemok?

V dnešnej dobe je pomerne časté, že rodičia sa rozhodnú darovať pozemok svojim deťom, aby im zabezpečili lepší štart do dospelého života. Tento akt sa nezaobíde bez darovacej zmluvy. Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva pozemok obdarovanému a ten pozemok ako dar prijíma.

0
295
pracovný stôl v kancelárii
Photo by Oliver Menyhart on Pixabay

Darovacia zmluva musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán na nej musia byť úradne overené. Vlastníctvo k pozemku na základe darovacej zmluvy sa nadobúda až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Darca je povinný pri ponuke pozemku upozorniť na vady, o ktorých vie. V prípade, že má pozemok vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený pozemok vrátiť.

Darovacia zmluva je neplatná, ak by mala plniť až po darcovej smrti. Právo žiadať od obdarovaného vrátenie daru má iba darca a svoje právo na vrátenie daru môže uplatniť v trojročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, môže sa darca domáhať vrátenia pozemku súdnou cestou.

Dostali ste pozemok, túžite stavať, ale neviete, ako začať? Prvým krokom je vytvorenie architektonickej štúdie. Existuje viacero dokumentov, bez ktorých sa výstavba domu nesmie realizovať! Prečítajte si o tejto stavebnej dokumentácii viac v našich odborných článkoch.

Barbara

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto