Dnes je 03.júla 2022, meniny má Miloslav

Realitný slovník: Jednoduchá orientácia podľa abecedy: K

Kataster nehnuteľností

– súbor údajov o nehnuteľnostiach obsahujúcich ich súpis a popis, geometrické a polohové určenie. Súčasťou katastra nehnuteľností je evidencia vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.

Predmetom katastra nehnuteľností sú pozemky v podobe parciel, budovy spojené so zemou pevným základom, vybrané stavby spojené so zemou pevným základom a byty a nebytové priestory vymedzené ako jednotky podľa zákona o vlastníctve bytov.

Katastrálna mapa

– je verejná listina. Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnom katastrálnom odbore za správny poplatok v kolkoch 8 eur. Tiež je možné pre niektoré katastrálne územia získať katastrálnu mapu na internete. Je to polohopisná mapa s popisom, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia, ktoré sú predmetom katastra nehnuteľností. Pozemky sa v katastrálnej mape označujú parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov. Budovy sú zobrazené podľa svojho vonkajšieho obvodu. Katastrálne mapy sú štátnym mapovým dielom.

Katastrálny úrad

– je úrad zriadený štátom. Úrad zaoberajúci sa vedením údajov o nehnuteľnostiach. Sú v ňom zapísané práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo, právo odpovedajúce vecnému bremenu, predkupné právo, pokiaľ má mať účinky vecného práva a iné práva, pokiaľ boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam). Katastrálny úrad sa nachádza v každom okresnom meste, pričom v súčasnosti sú označené ako katastrálne odbory.

Kolaudácia

– rozhodnutie príslušného stavebného úradu, že objekt spĺňa patričné stavebné, hygienické a protipožiarne normy a že povoľuje jeho užívanie pre účel, pre ktorý je kolaudovaný.

Komplexná pozemková úprava

– činnosť, pri ktorej sa usporiadavajú vlastnícke práva k pozemkom a s nimi súvisiace vecné bremená a ďalej sa pozemky priestorovo a funkčne upravujú, zlučujú alebo delia a zabezpečuje sa prístupnosť k pozemkom a vytvárajú sa podmienky k ochrane pôdneho fondu, zveľaďovaniu krajiny, zúrodneniu, hospodáreniu a k zvýšeniu ekologickej stability.

Konsolidácia

– konsolidácia dlhu znamená premenu lehoty splácania zlúčenia viacerých pohľadávok. Zvyčajne sa premieňa krátkodobý dlh v dlhodobý (konsolidovaný) súčasne s úpravou platobných podmienok, najmä výšky úroku.

Kúpna zmluva

– zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa prevádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. Musí mať písomnú formu ak ide o nehnuteľnosť a musí obsahovať identifikáciu predávajúceho, kupujúceho, predmet kúpy a kúpnu cenu, dátum a podpis (podpis predávajúceho musí byť overený).

Kvitancia

– súhlas záložného veriteľa (teda banky, ktorá má pohľadávku zabezpečenú záložným právom k nehnuteľnosti) adresovaný najčastejšie katastru nehnuteľností, obsahom ktorého je súhlas resp. vzdanie sa záložného práva voči nehnuteľnosti, a to na základe splatenej pohľadávky.

Nemajte problémy s úradmi! Prečítajte si, kedy je potrebné písomné ohlásenie stavby a kedy stavebné povolenie.

chata na predaj v tichej oblasti
Photo by Marta Wave on Pexels

Zdroj článku: deltaproperty.sk

noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

  • 1x
  • 7x
  • 0x
  • 0x

Pridať komentár k článku

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie

Warning: Constant WP_USE_THEMES already defined in /data/0/7/077898fe-a9e2-4dcf-9ec0-14e7b02511e6/beevam.sk/web/index.php on line 14