Zmluva o budúcej zmluve. Čo to je a na čo sa používa?

Máte v pláne kupovať nehnuteľnosť, ale predmet kúpy ešte nie je možné odovzdať alebo ešte neexistuje? Siahnite po možnosti uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve. Zabezpečíte si tak uzatvorenie riadnej zmluvy v budúcnosti a budete disponovať právnym dokumentom.

0
304
https://www.golegal.co.za/system-law-contracts/
Kedy využívame Zmluvu o budúcej zmluve?

Bežne sa vyskytne situácia, že nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu z dôvodu, že napríklad ešte neexistuje predmet kúpy, dielo alebo predmet kúpy ešte nie je možné odovzdať. Ocitnete sa tak v situácii, kedy najlepším riešením je pristúpiť k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve (ďalej aj ako „ZoBZ“). Zmluvné strany sa tak dohodnú, že v budúcnosti uzatvoria riadnu zmluvu v zmysle podmienok, ktoré sú špecifikované v ZoBZ.

Čo je to Zmluva o budúcej zmluve?

Zmluva o budúcej zmluve je dohoda zmluvných strán, ktorou sa jedna alebo dve zmluvné strany zaväzujú v budúcnosti uzatvoriť riadnu zmluvu. ZoBZ sa riadi Občianskym zákonníkom, a to konkrétne ustanovením § 50a Občianskeho zákonníka.

Náležitosti Zmluvy o budúcej zmluve

Aby ZoBZ bola platná, je nevyhnutné, aby obsahovala všetky podstatné náležitosti. Pripravili sme pre vás 5 bodov, na ktoré určite upriamte pozornosť.

  1. Identifikácia zmluvných strán – presné označenie predávajúceho a kupujúceho;
  2. Špecifikácia predmetu – jasne špecifikovanie predmet kúpy;
  3. Cena – uvedenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť číslom aj slovom. Ak cena nie je upravená vopred zmluvné strany sú povinné dojednať si ju v riadnej zmluve;
  4. Termíny – stanovenie termínu uzatvorenia riadnej zmluvy;
  5. Ostatné dôležité náležitosti zmluvy – všetky podstatné náležitosti, ktoré bude obsahovať riadna zmluva (napr. spôsob úhrady kúpnej ceny, stav nehnuteľnosti, príslušenstvo nehnuteľnosti a i.)

POZOR! Zmluva o budúcej zmluve vyžaduje vždy písomnú formu!

muž podpisujúci zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
Photo by Free-Photos from Pixabay
Čo ak zaviazaná strana nesplní záväzok uzavrieť riadnu zmluvu?

Určite si kladiete otázku, čo ak zaviazaná strana nesplní záväzok a neuzavrie riadnu zmluvu v termíne, ako bolo určené. Ak sa ocitnete v tejto nepríjemnej situácii, môžete sa ako oprávnená strana dožadovať súdnou cestou, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím, pričom nárok na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku zaviazanej strany uzatvoriť riadnu zmluvu týmto nie je dotknutý.

POZOR! Nárok na uplatnenie nahradenia prejavu vôle súdom, ako aj nárok na náhradu škody sa premlčuje uplynutím jedného (1) roka odo dňa, kedy uplynula lehota na uzatvorenie riadnej zmluvy.

zákony a právne nariadenia
Photo by MasterTux from Pixabay

Dúfame, že sme vám priblížili uvedenú problematiku a našli ste v článku odpovede na vaše otázky.

A ako ste sa rozhodli? Využijete ZoBZ, prípadne ste ju už využili? A aké máte skúsenosti? Podeľte sa s vašimi skúsenosťami v komentári a zároveň nás zdieľajte, aby sa aj vaši známi oboznámili s touto problematikou.

Poznámka: Tento článok slúži iba na informačné účely a nie na účely poskytovania právneho poradenstva. Ak potrebujete ďalšie informácie o téme, je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom, advokátom alebo notárom.

Moni

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto