Kolaudácia. Čo musí spĺňať vaša nehnuteľnosť?

Pod kolaudáciou si mnoho ľudí predstaví párty v novom dome, či byte s fľašou dobrého šampanského a konfetami. Skutočnosť však nie je taká príjemná a je to pomerne zložitý proces. Skolaudovaním uvediete nehnuteľnosť oficiálne do života a budete v nej môcť pokojne bývať. Čo všetko pod pojmom kolaudácia rozumieme?

0
3671
Freephoto from Freepik
Priebeh kolaudačného konania
 1. Kolaudácia začína podaním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade. K žiadosti nezabudnite doložiť:
 • projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
 • zameranie skutočného osadenia stavby vypracované geodetom,
 • kópiu stavebného denníka,
 • revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií.
 1. Následne stavebný úrad pristúpi k oznámeniu všetkým účastníkom konania, obci a príslušným orgánom začatie kolaudačného konania.
 2. Kolaudačná komisia preskúma, či bola stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a či bol dodržaný územný plán, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a preskúma aj prípadné ohrozenia ochrany života, zdravia, životného prostredia a bezpečnosti.
 3. Prebehne ústne konanie, kde majú všetci účastníci príležitosť vyjadriť svoje posledné pripomienky.
 4. Vydanie kolaudačného rozhodnutia.
https://www.freepik.com/free-photo/crop-hands-with-magnifying-glass-examining-draft_2437098.htm#page=1&query=inspection&position=4

S kolaudáciu možno začať ak má nehnuteľnosť

 • hotovú strechu s odkvapovým systémom, bleskozvodom a komínmi,
 • osadené okná a dvere,
 • dokončené schodiská, balkóny so zábradliami, stropy, steny, podlahy a inštalácie,
 • zabezpečené prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami zahŕňajúce vodu, kanalizáciu, elektrickú energiu a plyn,
 • namontované umývadlá, vane, sprchy a WC.
Kolaudačné rozhodnutie

Ak stavebný úrad nezistil väčšie nedostatky, vydá kolaudačné rozhodnutie. V rozhodnutí je špecifikovaný účel, na ktorý môžete stavbu využívať a podmienky pre bezpečné užívanie stavby. Ak rozhodnutie obsahuje zistené nedostatky, musíte ich odstrániť.

Aké úkony sú potrebné po vydaní kolaudačného rozhodnutia
 1. zabezpečenie zaevidovania stavby na obecnom alebo mestskom úrade, ktorý pridelí súpisné číslo stavby,
 2. požiadať príslušný katastrálny úrad o pripísanie stavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená,
 3. zaevidovať stavbu pre účely priznania dane z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane,
 4. zabezpečiť dodávky energií, vody, komunálneho odpadu a splaškov,
 5. môžete požiadať mestský (obecný) úrad o zmenu trvalého bydliska.
https://www.freepik.com/free-photo/happy-young-woman-sitting-carton-box_5375593.htm

Upustenie od kolaudácie je možné v prípade drobných stavieb, menších stavebných úprav i udržiavacích prác.

To najnáročnejšie už máte za sebou a po kolaudácií si môžete svoju novostavbu užívať dosýta.

Moni

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Napíšte Váš komentár!
Zadajte Vaše meno tuto